تاریخچه افغان

افغانستان کشوری است که درجغرافیایی سیاسی آن گروهای اقلیت قومی مانند : تاجیکان ، ازبکها ، هــزاره ها وافغانهـا … ، پهلـوی همـدیگرزندگی می نمایند. براساس احصائیـه 1979 میلادی دولت جمهوری افغانستان ، نفوس مجموعی این کشور 16800000 نفربوده است . وازآن جمله ، ترکیب نفوس قومی آن به کمیت های ذیل قرارداشته است : […]

ساختار وکارکرد تصویر رویش در شعر شفیعی کدکنی

چکیده یکی از ویژگی های مهم شعر شفیعی کدکنی، پیوند عمیق آن با ادبیات و گذشتۀ تاریخی و فرهنگی ایران در دو حوزۀ اسطوره و عرفان می ، است. نمود این ویژگی را بیش از همه توان دید. بنابر اظهارات منتقدان، مهم، این دو در کنار مضامین اجتماعی ترین دلالت های معنایی شعر شفیعی را […]

موسیقی شعر وانواع جملات در غزلیات حافظ

چكیده در این مقاله با بررسی انواع جملات در غزل حافظ و مقایسۀ نمونه هایی از غزل ها با شعر شاعرانی چوون پیوند میان موسویقی شوعر و آرایون انوواع جملوه ، کمال خجندی، ناصر بخارایی، خواجوی کرمانی هوا در غزلیات حافظ تبیین خواهد شد. در کنار موسیقی حاصل از اصوات و حروف و واژگان، جملات […]

بانگاهی بربهارستان جامی

چکیده  اگر براساس این تعریف تیر ین ویژگیی مینی بیا انیواو و نمو نیه ، در آثار کلاسییک نریر فارسیی ، مالیسم به شمار آوریم هیای متنیوو و فراوانیی از کمینه گرایی مواجه می شویم که از ابتدای شکل مورد توجه گروهی از شیاعران و ، گیری زبان فارسی دری نویسندگان فارسی زبان بوده است. […]

بازسازی تاریخ واسلوب شخصیت پردازی دررمان

چکیده رمــان تاریخــی عصــارة انتزاع شــدة تاریخــی اســت کــه جامعــه ای آن را از ســر گذرانــده اســت. تاریخــی کــه از خــال جریان هــای زندگــی مــردم عــادی بازســازی شــده اســت و ســعی در زنــده کــردن آن دســته از گرایش هــای مهــم تاریخــی ای دارد کــه برآینــد ستیزشــان، وضعیــت کنونــی جوامــع را رقــم زده اســت. بــر ایــن […]

دین درسینمای پس از انقلاب

چکیده ایــن پژوهــش به دنبــال بررســی نحــوة بازنمایــی ابعــاد مختلــف دیــن در ســینمای پــس از انقــاب، زمینه هــای اجتماعــی مقــولات بازنمایی شــده و رابطــة ســینمای دینــی پــس از انقــاب بــا مقولــة دیــن رســانه ای شــده اســت. بــرای ایــن منظــور هفــت فیلــم از دهه هــای مختلــف کــه بیشــترین نزدیکــی را بــا تعریــف حداکثــری ســینمای دینــی و […]

اخبار فوری روز : افشای بسته ۱۱ ماده‌ای از خواسته‌های حزب جمعیت اسلامی در مذاکره با دولت کابل

افشای بسته ۱۱ ماده‌ای از خواسته‌های حزب جمعیت اسلامی در مذاکره با دولت کابل به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که پیش از این نیز برخی رسانه‌ها درباره محتوای بسته یازده ماده‌ای حزب جمعیت اسلامی گمانه‌زنی کرده بودند اما «تلویزیون یک» اعلام کرد که به محتوای این درخواست‌ها دست یافته است. بر اساس ادعای این رسانه […]

نرخ دلار در شرایط بحرانی افزایش می یابد ؟

به گزارش TOKYO (رویترز)، دلار بیش‌ترین افزایش سهام خود را در سه‌شنبه گذشته داشت که باعث بهبود روحیه سرمایه‌گذاران پس از اتفاقات اخیر، طوفان ایرما در آمریکا و نگرانی‌ها درباره جنگ کره شمالی شد. شاخص نرخ دلار ، که در مقابل شش حریف عمده خود پیشی گرفته است، روز جمعه روی ۹۱/۸۴۷ (DXY) ثابت مانده […]

Sarzamine Aryan - سرزمین آریان © 2016